Маалыматтык — китепкана кызматы

Китепкананын фонду

Окуу китептери – 9580 экз.

Кѳркѳм адабият – 3250 экз.

Маалыматтык - китепкана кызматы Маалыматтык - китепкана кызматы